Visie van de school

Schooleigen christelijk opvoedingsproject.

We willen een school zijn die:

...de christelijke waarden doorgeeft.
...beleefdheid en eerlijkheid als belangrijke waarden wil doorgeven, een school die kinderen leert verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen doen en laten.

... naar meer streeft dan enkel naar goede cijfers. ... warm is, waar onze kinderen en alle betrokken partners zich goed voelen. ... kinderen begeleidt in hun ontwikkeling tot totale mens. ... kinderen sociaal-vaardig maakt, die hen respect leert opbrengen voor anderen. ... kinderen met een positieve en open blik leert kijken naar de wereld.

Werken aan een onderwijsinhoudelijk aanbod.

We willen een school zijn die:

… veel kansen biedt om te ontdekken en te leren. … actuele leermiddelen integreert in de lessen. … kinderen gaandeweg voorbereidt op het secundair onderwijs.

Dit doen we door :

… kinderen een degelijke basiskennis mee te geven. … leerlingen te begeleiden in hun leerproces en door bij te sturen waar nodig. … te zorgen voor een evenwichtige balans tussen leerproces en leerinhoud.

Doeltreffende aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat.

We willen een school zijn die…

… oog heeft voor de verschillende talenten van iedereen. … kinderen gevarieerde ervaringen aanbiedt, om daaruit te leren. … kansen biedt om de totale persoon te verrijken. … vertrekt van duidelijke leerlijnen in leerstof en in aanpak. … kinderen leert om inhouden en technieken te verwerken en te verwerven. … kinderen stimuleert om zelfstandig te worden. … kinderen leert om zichzelf kritisch te bekijken. … kinderen de regels van fair-play leert kennen en toepassen. … kinderen leert om zich te houden aan afspraken en hen het belang van orde, netheid, stiptheid leert inzien.

Ontplooiing van elk kind met een brede zorg.

We willen een school zijn die…

… onze leerlingen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen biedt. … ruimte geeft om de eigen creativiteit te tonen. … rekening houdt met de eigenheid van elk kind en daar aangepast naar handelt. … rekening houdt met de eigenheid en de expertise van alle partners.

School als gemeenschap, als organisatie.

We willen een school zijn waar…

… kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke, levenslustige volwassene. … we streven naar klassen waarin onze kinderen voldoende aan bod kunnen komen. … ouders zich betrokken voelen, maar waarbij we respect vragen voor de professionaliteit van alle betrokken partners.